ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นายวิเศษ ตั้งพร้อมพันธ์
2. นางสาวธัญจิรา สุมานนท์
3. นายธนดล สิทธิเดชากุล
4. นายภัฏฏิ พร้อมเชื้อแก้ว
5. นายชยุต ศุภะรัชฏเดช
6. นายพรภัทร ศิริพรรณพร

เริ่มสอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00น.
ผ่านทาง google meet ซึ่งแจ้งให้ทราบทาง E-mail ของผู้สมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *