ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. (4 ตำแหน่ง)

รับสมัครตั้งแต่ 1- 29 ตุลาคม 2564

การสมัครให้เป็นไปตามเงื่อนไขตาม ประกาศรับสมัครตามแพทยสภากำหนด

พร้อมทั้งให้กรอกใบสมัครจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ จะต้องมีการสมัครผ่านของระบบแพทยสภา

วันสอบสัมภาษณ์ 

ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือก  อันดับที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศกิจายน 2564 เวลา 08.00น. 

ครั้งที่ 2 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือก อันดับที่ 2 ในวันที่ 17 พฤศกิจายน 2564 เวลา 08.00น. 

ครั้งที่ 3 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือก อันดับที่ 3 ในวันที่ 24 พฤศกิจายน 2564 เวลา 08.00น.

ครั้งที่ 4 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือก อันดับที่ 4 ในวันที่ 30 พฤศกิจายน 2564 เวลา 08.00น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โควิด-19)

ส่งใบสมัครได้ที่ : นายศราวุธ ลักษวุธ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002   

E-mail: sarawut.orthokku@gmail.com โทร : 064-7328853

ดาวน์โหลดใบสมัครของภาควิชาฯ คลิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *